11 Haziran 2008 Çarşamba

Devlet Ve Vakıf Üniversitelerinde Çalışan Öğretim Elemanlarının Mesleki Sorunları

Öğr. Gör. Dr. Meliha TUZGÖL DOST
Yard. Doç. Dr. Fulya CENKSEVEN

Çukurova Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi
YIL: 2007 / CİLT: 16 / SAYI: 2


ÖZET
Bu araştırmanın amacı, devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunlarının neler olduğunu ortaya koyarak; bu sorunların devlet ve vakıf üniversitelerinde farklılaşıp farklılaşmadığını belirlemektir. Araştırmanın örneklemini çeşitli devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışmakta olan 2570 öğretim elemanı oluşturmaktadır. Araştırmanın bağımsız değişkenlerine ilişkin verileri elde etmek amacıyla araştırmacılar tarafından geliştirilen anket kullanılmıştır. Bu çalışmada toplanan verilerin frekans ve yüzdelik dağılımlarına bakılmıştır. Ayrıca ki kare analizi kullanılmıştır. Araştırmanın sonuçlarına göre, tüm öğretim elemanlarının en yüksek oranda belirttikleri sorunun “ekonomik sıkıntılar” (%66) olduğu görülmektedir. Bu sorunu “iş ortamındaki olumsuz kişiler arası ilişkiler” (%48.7), “kadro atamalarındaki haksız uygulamalar” (%35.9), “yurt dışında akademik çalışma yapma olanaklarının sınırlılığı” (%30.1) sorunları izlemektedir. Diğer yandan devlet ve vakıf üniversitelerinde çalışan öğretim elemanlarının mesleki sorunlarının anlamlı olarak farklılaştığı görülmüştür. Öğretim elemanlarının belirttikleri görüşlere genel olarak bakıldığında ise yönetimle ilgili sorunlar, öğrenim (yüksek lisans / doktora) ile ilgili sorunlar, araştırma ve projelere destek eksikliği, araştırma görevlilerinin ve öğretim görevlilerinin sorunları, araç-gereç ve fiziksel koşulların yetersizliği, personel alımı-atama ve yükseltmelerdeki sorunlar, bilimsel kültür-adalet ve nesnellikle ilgili sorunlar, yabancı dil ve atama kriterleri ile ilgili sorunların öne çıktığı görülmektedir.

Anahtar Sözcükler: Öğretim elemanı, akademisyen, mesleki sorunlar, devlet üniversitesi, vakıf üniversitesi.
PROFESSIONAL PROBLEMS OF FACULTY MEMBERS AT STATE AND PRIVATE UNIVERSITIES

ABSTRACT
The purpose of this study was to investigate the professional problems of faculty members working at state and private universities and to see if there is a significant difference between their problems. The sample of the study consists of 2570 faculty members working at different universities. In this study, the data was collected with the administration of the questionnaire developed by the researchers. The data were analyzed through the percentages, frequencies and ki square test. The results show that the most significant problem seems to be related financal issies (66 %), then follows negative interpersonal relationships between colleagues (48.7 %), unjust applications in positions of assignments (35.9 %) and limitations in relation to studies abroad (30.1 % ). There are significant differences between their problems working at state and private universities. Other problems stated by faculty members are related to issues such as the problems with the administration, educational problems related to graduated programs, lack of support for the research, the problems of research assistants and lecturers, inadequate physical conditions, problems related to staff hiring-assignments, scientific culture-justice and objectiveness problems and promotion - foreign language criteria problems.

.
Makalenin Tam Metni
.

1 yorum:

Adsız dedi ki...

En büyük sorunlardan birinin ekonomik problemler olarak çıkması hiç şaşırtıcı değil. Ancak burada bir profesörün maaşının 2500YTL olduğunu belirtirsek( araştırma görevlileri ve öğretim görevlilerinin maaşlarını da belirtirsek gerçekten korkunç bir tablo ile karşılaşılacaktır) çok daha anlamlı olabilir. Bunun yanısıra döner sermaye yasasının akıldışı olduğunun da altı çizilmeli. Döner sermayeden aldığınızdan daha fazlasını geri ödemenizin beraberinde neleri getirebileceği üzerinde durulması gereken konulardan biri. Döner sermaye yapılması akademisyenler için bir kayıptır. Ancak kurum için çok daha büyük bir kayıptır. Toplumsal fayda açısından bakıldığında ise bu kaybın boyutları çok büyümektedir.

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı