3 Ağustos 2007 Cuma

Gökkubbe Altında Birlikte Yaşamak

Belgelerin Diliyle Osmanlı Hoşgörüsü
Başbakanlık Devlet Arşivleri Genel Müdürlüğü
Osmanlı Arşivi Daire Başkanlığı Yayın No: 77
.
HOŞGÖRÜ (H)
1- Fatih Sultan Mehmed'in Bosna ruhbanlarının dinî hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki fermanı 2- Tuzla (Bosna) şehri halkının kendilerine verilen dinî serbestlikten dolayı teşekkür mektupları 3- Bosna Hıristiyan halkının yeni kiliseler inşasına izin verilmesinden dolayı Sırpça teşekkür mektubu4- Bosna'da bulunan bazı manastır müdürlerinin dinî serbestlik verilmesinden dolayı teşekkür mektubu5- Bosna'da üç adet manastır müdürünün yeni kiliseler inşasına izin verilmesinden dolayı Sırpça teşekkür mektubu6- Bosna'nın Yenipazar şehrinde kilise inşaatının tamamlanması için hazine tarafından yardım yapılması 7- Yenipazar sancağında bulunan Taşlıca kazasına tabi Princan mevkiinde Hıristiyan ahali tarafından inşa olunan kilisenin, noksanlarının tamamlanması için devletçe yapılan yardımdan dolayı ahalinin Sırpça teşekkür mektubu8- Semendire'de kanuna aykırı vergi toplanmasının engellenerek haksızlıkların önlenmesi 9- Semendire'de halka zulmedilmemesi ve kanunsuz vergi toplattırılmaması10- Sırbistan'da huzurun bozulmasını engellemek için gereken tedbirlerin alınması11- Bergos'daki Rum milletinin ileri gelenlerinin kiliselerinin inşa edilmesi için padişahtan maddi yardım talebi 12- İslimye sancağında inşa edilmekte olan kiliseye istenen maddi yardımın yapıldığı 13- Bulgar Eksarhlığının rûhânî sınırlarının belirlenmesinde ortaya çıkan anlaşmazlıkların padişah fermanıyla halledilmesi14- Müstakil bir Bulgar Eksarhlığı kurulması hakkında Sultan Abdülaziz'in fermanı15- Eflak voyvodasına Erdel civarındaki gelişmelerin takip edilmesi ve halkın huzurunun korunması hakkında gönderilen hüküm16- Boğdan voyvodasına vladika, metropolit ve papazların ibadetlerine karışılmaması hakkında yazılan hüküm17- Hıristiyanların kutsal ibadet gününde kurulan Yenişehir- i Fener pazarının bir başka gün kurulması.18- Papa XIII. Leon'un Ragüza Kilisesi'nde yapılan törende Osmanlı padişahından övgü ile bahsettiği19- Roma'da yapımı devam eden Manini okuluna maddi yardım yapılması20- Sultan İkinci Abdülhamid'in doğum gününde Rum Ortodoksları ve Musevilerin Viyana'daki mabedlerinde padişaha dua ettikleri21- Maddi sıkıntı içinde bulunan Ermeni Katolik Patrikhanesi'ne yardım yapıldığı22- Bütün ruhbanların gümrük vergisinden muaf tutulmaları 23. Sultan III. Selim'in İstanbul'da yaşayan Ermeni ve Rumların evlilikleri sırasında kanunsuz vergi alınmaması hakkındaki fermanı24- Sultan Abdülmecid'in saltanatının başından bu yana Rum cemaatine verdiği imtiyazların yürürlükte olduğuna dair fermanına Patrikhane'nin teşekkürü 25- İstanbul'da Darülaceze'de bulunan Ermeni Kilisesi'nin fotoğrafı26- Darülaceze'de Katolikler için kilise inşa edilmesi27- Darülaceze'de sinagog açılması28- İstanbul'da Darülaceze'de bulunan Ortodoks Kilisesi'nin fotoğrafı 29- Fatih Sultan Mehmed'in Kudüs ruhbanlarının dinî hayatlarını serbestçe sürdürebilmeleri hakkındaki fermanı30- Kudüs'te kutsal mekânlarda temizliğe ve edebe uyulması hakkında hüküm 31- Kudüs'te Habeşlerin kendileri için kilise yapılmasına izin verilmesinden dolayı memnuniyet duydukları 32- Süveyde'de masrafları hazineden karşılanmak üzere Dürziler için bir mabed inşa edilmesi 33- Hıristiyanların kutsal ibadet gününde kurulan Adapazarı şehir pazarının başka bir güne alınması 34- Tanzimat Fermanı 35- Yük hayvanı olarak kullanılan atlara ve katırlara kapasitelerinin üzerinde yük yüklenmemesi

MÜLTECİLER (M)
1- İspanya'dan Osmanlı Devleti'ne iltica eden Müdeccenlerin Adana ve civarına yerleştirilmeleri 2- Osmanlı Devleti'ne iltica eden Kursların Sofya'da iskân edilmesi 3- Avusturya karşısında zor durumda bulunan Macar Kralı Rakofçi'ye, Osmanlı Devleti'nin dostu olduğu sürece yardım edileceği4- Macar Kralı Rakofçi France'nin Rodoscuk (Tekirdağ)'da ikameti için gerekli yerlerin boşaltılması 5- Macar Kralı Rakofçi'nin Tekirdağ'da ikâmetine tahsis edilen evin günümüzdeki görünümü 6- İsveç Kralı Karlos'un kendisine gösterilen ilgiden dolayı gönderdiği teşekkür mektubu 7- İstanbul'a gelen Polonya mültecilerinin Selanik ve civarına yerleştirilmeleri 8- Edirne'deki Avrupa Yahudilerinin 1519 tarihli tahrir kayıtları 9- Paris Cemiyyet- i Umûmiye- i Museviyesi tarafından gönderilen toplu dilekçenin tercümesi 10- Kırım Yahudilerinden bir grubun Osmanlı Devleti'ne ilticalarının kabulü 11- Kırım'dan Osmanlı Devleti topraklarına göç eden ahaliye ırk ve din ayırımı yapılmadan azami yardımın yapılması 12- Kırım'dan Osmanlı Devleti topraklarına göç edenlerin yerleştirilecekleri evlerin planları 13- Yunanistan Millet Meclisi üyesi Mösyö Hermozi'nin Osmanlı Devleti'ne iltica ettiği 14- Sırbistan Senatosu üyesi ve bazı ileri gelenlerden Osmanlı Devleti'ne iltica edenlere maaş tahsisi 15- Rus uyruklu Malakan Kabilesi'nden bazılarının Osmanlı Devleti uyruğuna geçmeleri 16- Horasan hükümdarı iken İran tarafından Tebriz'e sürülen Mehmed Han'ın Osmanlı Devleti'ne sığınmak için İstanbul'a geleceği 17- İstanbul'daki İran Elçiliği Müsteşarı Mülküm Han'ın Osmanlı uyruğuna geçmesi dolayısıyla maaş ve rütbe verilmesi 18- İran şahının kardeşi Melik Mansur'un Osmanlı Devleti'ne ilticası hakkında Hariciye nazırının yazısı 19- İran'dan gördükleri zulümden şikâyette bulunan Selmas ahalisinin Osmanlı Devleti'ne ilticaları 20- Sivas'tan Rusya'ya göç eden Rum ailelerin tekrar Osmanlı Devleti'ne dönmeleri için yol harçlığı verilmesi 21- Bulgar zulmü sebebiyle Bulgaristan'daki Göklen köyü halkından üç Rum'un Osmanlı Devleti'ne ilticaları 22- Tunuslu Urban reislerinden Ali bin Halife ve Hüseyin bin Müs'i adlı komutanlar ile beraberindekilerin Osmanlı Devleti'ne ilticaları 23- Yaptıklarından pişman olan Ermeni komite reislerinin iltica taleplerini bildiren mektup 24- Yaptıklarından pişman olan Ermeni komite reislerinin iltica taleplerini bildiren Ermenice mektup25- Genç Sancağı'nın Akçasırt köyünden on üç Ermeni eşkıyasının pişmanlıklarından dolayı affedilerek iskan edildikleri 26- Abdülaziz ibnü'r- Reşid'in küçük oğlu Suûd'un Osmanlı Devleti'ne sığınması 27- Polonezköylülerin Polonya vatandaşlığından vazgeçerek Osmanlı vatandaşlığını kabul etmeleri 28- Beykoz'a bağlı Polonezköyü'nde, okul, kilise ve üzerine bir çan kulesinin yapılmasına izin verilmesi

BATI DÜNYASI (BD)
1- Kanunî Sultan Süleyman'ın Fransa kralına gönderdiği; İngiltere- Fransa arasındaki ilişkilerin düzelmesinden duyduğu memnuniyeti ifade eden nâme- i hümâyûn 2- Kanunî Sultan Süleyman'ın, Fransa Kralı II. Fransuva'ya gönderdiği iki ülke arasındaki dostluğun devamına dair nâme- i hümâyûn 3- Kanunî Sultan Süleyman'ın, Portekiz kralına iki ülke arasındaki dostluğun geliştirilmesine dair gönderdiği nâme- i hümâyûn4- Sultan Üçüncü Murad Han'ın Venedik dojuna verdiği ahidnâme- i hümâyûnun sureti, (kopyası)5- Leh Krallığı'na yeni geçen Sıtanislavos'un, Osmanlı Devleti ile yapılan barış antlaşmasına bağlı kalacağını taahhüt eden mektubu 6- Polonya'nın Osmanlı Devleti tarafından tanınması ve konsolosluk porotokolünün imzalanması 7- Osmanlı ve Danimarka devletleri arasında ticaret, dostluk ve eşitlik ilkesine dayanan anlaşma8- Belçika ile Osmanlı Devleti arasında yapılacak anlaşmada, temsilci olarak Avusturya Fevkalâde Orta Elçisi Baron Oserlovan'm görevlendirildiği9- Belçika Devleti'nin bağımsızlığının Osmanlı Devleti tarafından tanınması hakkında Fransa'nın talebi10- Osmanlı Devleti ile Belçika arasında yapılan dostluk ve ticaret anlaşması11- Alman imparatoru II. Willhelm adına İstanbul Sultanahmet Meydanı'nda çeşme yapılması 12- Almanya İmparatoru II. Willhelm'in, Selahaddin Eyyûbi'nin türbesine konulmak üzere yaptırdığı tunç tacın kabul edildiği13- Olimpiyat oyunlarına, Osmanlı Devleti'nden isteyen sporcuların gayri resmi olarak katılmalarına izin verilmesi14- Amerika'da Başkan Washington adına dikilecek olan anıta konulmak üzere Osmanlı Devleti'nden bir kitabe gönderilmesi15- Amerika Devleti'ne hediye olarak deve gönderilmesi16- Amerika'da orman yangınlarından zarar görenlere yardım edilmesi.17- İrlanda'da meydana gelen kıtlık sebebiyle Osmanlı Devleti'nin yaptığı yardımdan dolayı ülkenin soyluları, ileri gelenleri ve halkının gönderdiği teşekkür mektubu

İSLAM ÜLKELERİ (İÜ)
1- Kâbe- i Muazzama'nın ve su yollarının tamiri için gereken paranın gönderilmesi2- İran Şahı Nâdir Bahadır ile Osmanlı Devleti arasında esirler, ticaret, mezhep ve hacılar hususunda yapılan anlaşmanın sureti(kopyası)3- Beyrut ve Cebel- i Lübnan'da muhtaçlara yiyecek yardımı yapılması4- Hindistan'da kıtlık çeken halka zahire ve nakdî yardım yapıldığı5- Osmanlı Donanması'na ait Ertuğrul firkateyninin Hindistan'ın Bombay Limanı'nı ziyareti sırasında yerli halkın gösterdiği ilgi6- Cava hükümdarının Osmanlı Devleti vatandaşlığına geçme talebi7- Hint Okyanusu'nda bulunan Sumatra Adası'nda Alâeddin Mansur adlı hükümdarın yönetimindeki Açe Hükümeti ve ahalisinin Osmanlı vatandaşlığına girme talepleri8- Güney Afrika'nın Kimberley şehrindeki Müslümanların, İkinci Abdülhamid'in doğum gününü kutladıkları ve şehirlerine bir Osmanlı okulu açılmasını istedikleri9- Sultan İkinci Selim'in, Akdeniz'i Kızıldeniz'e bağlamak üzere bir kanal yapılması hakkındaki fermanı10- Hicaz Demiryolu Haritası
.
.

Hiç yorum yok:

LinkWithin

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...

The Reflection Cafe

Site İstatistikleri

Locations of visitors to this page

 

Toplam Sayfa Görüntüleme Sayısı